Stadgar för Forum Hållbar Framtid (FHF)

antagna den 2 juni 2005

§ 1            Föreningens namn och säte

Föreningens namn är ”Forum hållbar framtid”, förkortat ”FHF”. Dess formella säte är Stockholms län.

§ 2            Oberoende

Föreningen är partipolitiskt, religiöst och fackligt obunden.

§ 3            Syfte

Föreningens syfte är att skapa opinion kring frågor som har inverkan på jordens och mänsklighetens långsiktiga välfärd och överlevnad. I detta syfte skall föreningen främja en tvärpolitisk och tvärvetenskaplig dialog om hållbar utveckling.

§ 4            Medlemskap

Föreningen står öppen för var och en som vill verka för föreningens syfte och accepterar dessa stadgar. Medlemskap erhålls genom att betala fastställd medlemsavgift.

§ 5            Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift anses ha begärt sitt utträde ur föreningen och avförs från medlemsmatrikeln utan avisering.

§ 6            Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala medlemsavgiften, motarbetat föreningens syfte, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Uteslutning kan övervägas vid närmast följande ordinarie eller extra årsmöte.

§ 7            Medlems rättigheter och skyldigheter

Föreningens medlemmar har rätt

 

Föreningens medlemmar är skyldiga

§ 8            Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

§ 9            Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Mötet skall hållas i mars varje år. Tidpunkt och plats för årsmötet bestäms av styrelsen, som även kallar till mötet.

 

Årsmötet skall anses behörigen uytlyst och beslutsmässigt endast om skriftlig kallelse, inklusive dagordning och eventuella motioner, utsänts senast fjorton dagar före mötet. Övriga mötes­handlingar, däribland verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport, skall finnas medlemmarna tillhanda senast en vecka före mötet.

 

Endast betalande medlemmar, revisor samt av styrelsen särskilt inbjudna gäster har rätt att närvara vid årsmötet.

 

Vid årsmötet skall dagordningen omfatta minst följande moment:

 

  1. Mötets öppnande
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  3. Val av protokolljusterare och rösträknare
  4. Upprättande av röstlängd
  5. Fråga om mötet behörigen utlysts
  6. Fastställande av dagordning
  7. Verksamhets- och revisionsberättelse
  8. Ekonomisk berättelse
  9. Styrelsens ansvarsfrihet
  10. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
  11. Val av styrelseordförande
  12. Val av övriga fyra styrelseledamöter och två suppleanter
  13. Val av revisorer
  14. Val av valberedning
  15. Fastställande av medlemsavgift
  16. Övriga frågor
  17. Mötets avslutande

§ 10         Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl styrelsen som övriga medlemmar får föreslå ärenden som skall behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda i form av skriftlig motion senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över inkomna motioner.

§ 11         Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat medlemsavgiften har rösträtt på årsmötet. Samtliga mötesdeltagare har yttrande- och förslagsrätt på årsmötet. Medlem som ej kan närvara på årsmöte kan överlåta sin röst på annan medlem genom skriftlig fullmakt. Medlem kan bara företräda en annan person utöver sig själv genom fullmakt.

§ 12         Extra årsmöte

Extra årsmöte sammankallas om styrelsen eller minst en fjärdedel av medlemmarna skriftligen begär det. Endast i kallelsen specificerade ärenden får behandlas på mötet. I övrigt gäller samma regler som vid ordinarie årsmöte.

§ 13         Styrelse

Styrelsen är föreningens beslutande organ mellan årsmötena. Det åligger styrelsen

 

Styrelsen väljs av årsmötet och skall bestå av en ordförande och två till åtta övriga ledamöter. Därutöver väljs två suppleanter. Årsmötet utser styrelseordförande, medan övriga ledamöters funktioner avgörs av konstituerande möte i tillträdande styrelse. Styrelsens ledamöter väljs för en tid av ett år och kan omväljas.

 

Styrelsen kan utse funktionärer, tillsätta arbetsgrupper, bilda arbetsutskott och till styrelsen adjungera personer med tidsbegränsade, särskilda uppgifter.

§ 14         Styrelsesammanträde

Ordföranden skall se till att styrelsen sammanträder vid behov. Ledamöterna skall, senast en vecka före sammanträdet, kallas via e-post eller, på anmodan av ledamot, via brev. Styrelsen skall alltid kallas till sammanträde om enskild ledamot så kräver. Kallelsen skall innehålla tid och plats för styrelsesammanträden samt ett förslag till dagordning.

§ 15         Firmateckning

Om inte styrelsen beslutar annorlunda skall ordförande och kassör teckna föreningens firma var och för sig. För belopp överstigande 20 000 kronor (inklusive moms), skall föreningens firma emellertid tecknas av ordförande och kassör i förening. Beslut avseende firmateckning fattas och protokollförs av styrelsens första, konstituerande, möte.

 

Föreningen är endast efter skriftligt åtagande i varje enskilt fall ansvarig för förpliktelse medlem iklätt sig i föreningens namn.

§ 16         Revisor

Årsmötet utser två revisorer, varav en skall vara ordinarie och en suppleant. Revisorerna skall vara kvalificerade revisorer. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

§ 17         Stadgeändring

Dessa stadgar kan ändras endast vid årsmöte. I kallelsen måste uppges om stadgeändring skall behandlas. För ändring fordras att 2/3 av de avgivna rösterna biträder ändringen. För ändring av paragraferna 3, 13, 14, 15 och 17 fordras att beslutet fattas av två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§ 18         Upplösning

Upplösning av föreningen kan endast ske genom beslut av ordinarie årsmöte med minst 2/3 majoritet. I kallelsen till årsmötet skall anges om förslag till upplösning kommer att behandlas. Årsmötet beslutar hur föreningens tillgångar skall disponeras vid upplösningen.